Vighneshwaram Bhajorey Manasa
Vighna Haram Bhajorey (3X)

Worship Ganesh, who removes obstacles.

^

x

<<

>

>>