Sathyam Jnanam Anantham Brahma
Sathyam Brahma
Jnanam Brahma
Anantham Brahma

True knowing boundless God.

^

x

<<

>

>>