Rahim Mana Rahim Mana Ram Rahim
Sai Ram Sai Ram Krishna Karim
Buddha Zorashtra Nanak Sai
Yesu Pitha Prabhu Sai Thum Ho
Bhajorey Manava Ram Rahim
Ram Rahim Sai Krishna Karim
n/a

^

x

<<

>

>>