Raghuveera Ranadheera Rama Rama Ram
Rukumayi Vitthala Shyama Shyama Shyam
Raghuveera Ranadheera Rama Rama Ram
Sukumara Sundara Rama Rama Ram
Shirdeesha Sayeesha Rama Rama Ram

Chant the name of Ram, hero of the Raghu race, brave, skillful in battle; Lord Vitthala of Rukmini; Hey Ram, You are so beautiful and delicate. You were Shirdi Sai and You are now Sathya Sai, Glory to Ram, Lord of Seetha.

^

x

<<

>

>>