Radhey Govinda Gopala
Jaya Govinda Radhey Gopala
Govinda Govinda Gopala
(Sai) Govinda Govinda Gopala
Radhey Govinda Gopala
Jaya Govinda Radhey Gopala
Krishna Madhusoodhana, Madhusoodhana Krishna
Govinda Govinda Gopala
(Sai) Govinda Govinda Gopala

Chant the different names of Lord Krishna - Consort of Radha, Govinda, Gopala, Gopala, Madhusoodhana. Victory to You!

^

x

<<

>

>>