Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Seetha Ram Seetha Ram Seetha Ram
Radhey Shyam Radhey Shyam Radhey Shyam

Victory to Lord Sri Ram, Lord of Seetha, Krishna, Lord of Radha.

^

x

<<

>

>>