Om Shivaya Om Shivaya
Shambho Shankara Om Shivaya
Shambho Shankara Om Shivaya
Shambho Shankara Om Shivaya
Om Shivaya Om Shivaya

Chant the mantra, " Om Shivaya, Shambho Shankara Om Shivaya ".

^

x

<<

>

>>