Namo Bhagavate Vasudevaya
Namo Bhagavate Rama Roopaya
Namo Bhagavate Shyama Roopaya (Namo ...)
Rama Rama Ram Raghukula Tilaka
> Raghupathi Raghava Ram
Shyama Shyama Shyam Yadukula Tilaka
> Patita Pavana Shyam
Ram Rahim Krishna Karim Yesu Buddha Mahavir
Sarva Dharma Priya Sai Devaya
Sarva Dharma Priya Sai Roopaya

Salutations to the dear forms of Krishna and Rama. Chant the name of Rama the jewel of the Raghus, chant the name of Krishna the jewel of the Yadus. Chant the name of Ram, Rahim, Krishna, Karim (Mohamed), Yesu (Jesus), Buddha and Mahavir. Chant the name of Sai, who loves all religions and who is the embodiment of all religions.

^

x

<<

>

>>