Namami Brahma Namami Vishnu Namami Maheshwara,
Smarami Brahma Smarami Vishnu,
Smarami Saieshwara.
n/a

^

x

<<

>

>>