Bhajamana Shyama Sundara Giridhari
Mora Mukuta Pitambara Dhari
Bhajamana Shyama Sundara Giridhari
Meera Key Prabhu Giridhara Nagara
Giridhara Nagara Giridhara Nagara [2x]
Murali Manohara Shyama Murari
n/a

^

x

<<

>

>>