Bhaja Mana Radhey Shyama Gopala
Murali Manohara Radhey Gopala
Nanda Kishora Natavara Lala(2)
Parthi Vihara Sai Gopala

O Mind! Worship Lord: Radhey Shyama, Gopala, Natavar and Lord Sai who moves about in Parthi.

^

x

<<

>

>>