Thum Ho Shyam Ram Rahim
Rama Rahim, Shyam Rahim
(Sai) Thum Ho Shyam Ram Rahim
Allah Yesu Buddha Mahavir
Nanak Sai Zorashtra Bhi Ho
Sarva Dharma Priya Sai Narayana
Sarva Dharma Priya Sai Shankara
Rama Rahim Shyam Rahim (9X)

O Lord Sai Narayana! O Lord Sai Shankara! Thou art the Loving Lord of all faiths, Thou art worshipped and prayed to as Shyam, Rama, Rahim, Allah, Christ, Buddha, Mahavir, Nanak and Zoraster.

^

x

<<

>

>>