Sundara Shyam Murari Sai
Gopala Sri Hari Sri Hari
Parama Niranjan Madhava Sai
Sakala Charaachara Yadava Sai
Gopala Sri Hari Sri Hari

Chant the many names of all-pervading Lord Sai Gopala, Hari and Madhava.

^

x

<<

>

>>