Sri Guru Parthi Vasa
Sai Brahma Vishnu Mahesha
Sri Guru Parthi Vasa
Allah Hi Thum Ho Maula Hi Thum Ho
Zorashtra Mahavir Yesu Hi Thum Ho
Ram Rahim Ho Krishna Karim Ho
n/a

^

x

<<

>

>>