Shiva Shambho Narayana
Parthi Vasa Saishwara
Shiva Shambho Narayana
Shirdi Vasa Jagadishwara
Sathya Sai Shiva Shankara
n/a

^

x

<<

>

>>