Shirdi Key Sai, Parthi Key Baba
Tumho Hamare Pyare Sai Baba
Shirdi Key Sai, Parthi Key Baba
Prema Maya Sai Prema Pradatha
Eashwaramba Nandana Jagath Paripala
Papa Vinashaka, Parama Kripala
n/a

^

x

<<

>

>>