Shambho Shankara Shiva Shambho Shankara
Shambho Shankara Samba Sada Shiva Shambho Shankara
Parti Nayaka Paramesha Pahimaam (2)
Shambho Shankara Samba Sada Shiva Shambho Shankara
n/a

^

x

<<

>

>>