Sai Ram Sai Ram
Gaye Geet Sada Subha Aur Shyam
Har Ek Phal Pein Har Ek Kshan Mein
Bhaja Ham Sada Tero Naam (Gaye ...)
Koyi Kahe Thujhe Janaki Ram
Koyi Pukare Radhey Shyam
Hamarey Liye Thum Sai Bhagavaan (Gaye ...)

Chant 'Sai Ram'. Let us sing glory of Lord Sai Ram day and night, every minute and every second. Some pray Thee as Lord of Janaki- Lord Rama; some as Lord of Radha - Lord Shyama; but for us, Thou art Lord Sai Baba.

^

x

<<

>

>>