Sai Naama Bolo Govinda Naama Bolo
Mahadeva Bolo Jaya Panduranga Bolo
Sai Naama Bolo Govinda Naama Bolo
Rama Krishna Bolo Jaya Budha Sai Bolo
Zorashtra Mahavira Yesu Sai Bolo
Allah Sai Bolo Maula Sai Bolo
Prema Sai Shanthi Sai Sathya Sai Bolo
n/a

^

x

<<

>

>>