Mangala Charana Gajanana
Gajavadhana Subhaanana
Mangala Charana Gajanana
Vidya Dayaka Buddhi Pradhayaka
Gauri Tanaya Gajanana
n/a

^

x

<<

>

>>