Madhava Mohana Shyama Gopala
Muralidhara Mukunda Gopala
Dwaapara Yuga Mey Krishna Gopala
Meera Key Prabhu Giridhara Bala
Shyama Manohara Hey Nandalala
Parthipurishwara Sai Gopala
n/a

^

x

<<

>

>>