Jaya Narayana Jaya Hari Om
Sai Narayana Jaya Hari Om
Hari Om Hari Om Hari Om Sai Om
Paramaatma Shiva Hari Om
Parabrahma Sai Hari Om
Hari Om Hari Om, Jaya Hari Om

The victorious Lord Narayana! The victorious Lord Hari! (Singing the names of the Lord): Sai, Narayana, (Oversoul, Supreme God) Shiva. Recite the mantra "Hari Om, Hari Om, Hari Om, Sai Hari Om".

^

x

<<

>

>>