Jaya Jaya Deva Jagadeesha Deva
Daya Sagara Sai Deva
Jaya Jaya Deva Jagadeesha Deva
Niraja Nayana Ksheerabdhi Shayana
Neela Megha Shyama
Sama Gana Priya Sarva Dharma Priya Sathya Sai Mahadeva
n/a

^

x

<<

>

>>