Jaya Ho Sai Ram Jaya Ho Sai Ram
Karuna Sindhu Ram Sai Parthipurishwara Ram
Treta Yuga Me Ram Dwapara Yuga Me Shyam
Ram Tumhi Raheman Sai Sab Ka Hai Bhagavan
(Sai) Kali Yuga Ke Avatar Puttaparthishwara Ram

Victory to Thee, O Lord Sai Rama ! Thou incarnated as Lord Rama in Treta Yuga; In Dwapara Yuga, as Lord Shyama; In Kali Yuga as Lord Sai Ram of Parthipuri. O Lord Sai! Thou art the ocean of Mercy.

^

x

<<

>

>>