Jaya Ganesha Pahimam Sri Ganesha Rakshamam
Jaya Ganesh Jaya Ganesh Jaya Ganesha Rakshamam
Lambodhara Gauri Sutha Jaya Ganesha Pahimam
Mangala Kara Sankata Hara Jaya Ganesha Rakshamam
Jaya Ganesh Jaya Ganesh Jaya Ganesha Rakshamam
n/a

^

x

<<

>

>>