Hey Vraja Bal Yadu Nanda Gopal
Shyama Sundara Mohana Gopal
Hey Vraja Bal Yadu Nanda Gopal
Yashoda Key Bal Yadu Nanda Gopal
Gopal Gopal Gokula Bal
n/a

^

x

<<

>

>>