Hey Shyama Sundara Hey Sai Sundara
Parthipureeshwara Hey Sai Sundara
Hey Shyama Sundara Hey Sai Sundara
Nila Megha Sundara Niraja Lochana
Bramhanda Nayaka, Hey Sai Sundara
n/a

^

x

<<

>

>>