Hey Shiva Nandana Jaya Jaga Vandhana
Jaya Gauri Sutha Pahi Gajanana
Hey Shiva Nandana Jaya Jaga Vandhana
Parvathi Nandana Parama Dayaghana
Pahi Prabho Mam Pahi Gajanana
n/a

^

x

<<

>

>>