Hari Hari Govinda Narayana
Jaya Hari Bol Sri Hari Bol
Hari Hari Govinda Narayana
Harey Rama Harey Krishna Prashanthi Raja Ram
Sai Ram Sai Ram Sai Ram Bolo

Chanting the many names of the Lord destroys the sins.

^

x

<<

>

>>