Gopala Gopala Nacho Gopala
Nacho Nacho Sai Nandalala
Rhuma Jhuma Rhuma Jhuma Nacho Gopala
Nacho Nacho ...

Hey Gopala, Nanda's son, Sai Krishna, dance; Dance, son of Nanda; Your anklets make the sound of Rhuma Jhuma as You dance.

^

x

<<

>

>>