Ghana Ghana Nil Vadana Ati Sundar
Megha Shyamal Madhava Murahar
Manda Smita Mukha Sai Manohar
Govinda Gopala Natwar Girdhar
Megha Shyamal Madhava Murahar

O Lord Sai! Thou hast beautiful Form, with enchanting smile. Thou art Lord, Madhava, Murahara, Govinda, Gopala, Natwara and Giridhara.

^

x

<<

>

>>