Gauri Suthaya Om Nama Om
Lambodharaya Om Nama Om
Gauri Suthaya Om Nama Om
Vighneshwaraya Om Nama Om
Bhava Dukha Bhanjana Om Nama Om
n/a

^

x

<<

>

>>