Allah Thum Ho Eshwara Thum Ho
Thumhi Ho Rama Rahim Thumhi Ho Rama Rahim
Merey Ram, Merey Ram, Rama Rahim (3X)
Yesu Thum Ho, Nanak Thum Ho
Zorasthra Bhi Ho, Mahavir Thum Ho
Gauthama Buddha Karim
Merey Ram, Merey Ram, Rama Rahim

O Lord! Thou are known by many names: Allah, Buddha, Ishver, Ram, Rahim, Yesu (Christ), Guru Nanak, Zoraster, Mahavir, Karim and Lord Krishna.

^

x

<<

>

>>