Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar
Yesu Pitha Prabhu Allah Ho Akbar Shirdi Sai Sathya Sai Thum Ho
Guru Nanak Ji Kee Thum Ho
Zorasthra Mahavir Thum Ho
Yesu Pitha Prabhu Thum Ho
(Sai) Allah Ho Akbar Thum Ho
n/a

^

x

<<

>

>>