Allah Eshwara Ek Hi Naam
Bhajle Manuva Mohammad Naam (Allah ...)
Allah Bolo Eshwara Bolo Bolo Sai Ram
Esu Bolo Nanak Bolo Sai Ram
Gautam Buddha Mahaveer Bolo Bolo Sayi Ram
Bolo Sai Ram Bolo Bolo Sai Ram
n/a

^

x

<<

>

>>