Adi Narayana Sai Narayana
Jaya Hari Narayana Jaya Jaya
Pandari Vasa Hari Narayana
Parthi Nivasa Sai Narayana
Varada Narayana Veda Narayana
Jai Hari Narayana Jaya Jaya

Victory to Lord Hari Narayana and Lord Sai Narayana. You are the resident of Pandari - Lord Narayana and Lord of Parthi - Lord Sai Narayana. Victory to Lord Narayana who confers boons, who is the origin of the Vedas.

^

x

<<

>

>>