Om Jai Jagadeesa Hare, Swami Sathya Sayi Hare
Bhaktha Jana Sam Rakshaka
Parthi Maheswara
Om Jai Jagadeesa Hare

Sashi Vadana Sree Karaa Sarva Praana Pathe
Swami Sarva Praana Pathe
Aasritha Kalpa Latheeka Aapad Baandhavaa
Om Jai Jagadesa Hare

Maatha Pitha Guru Daivamu Mari Anthayu Neeve
Swami Mari Anthayu Neeve
Naad Brahm Jagan Naatha Naagendra Sayaana
Om Jai Jagadeesa Hare

Omkaara Roopa Ojaswi Om Saayi Mahadeva
Sathya Sai Mahadeva
Mangal Aarathi Anduko Mandar Giridhari
Om Jai Jagadeesa Hare

Narayana Narayana Om Sathya Narayana
Narayana Narayana Om
Narayana Narayana Om Sathya
Narayana Narayana Om Sathya
Narayana Narayana Om
Om Jai Sad Guru Devaa

Om, Shanti, Shanti, Shanti


Loka Samastha Sukhino Bhavantu (3)

Om, Shanti, Shanti, Shanti
n/a

^

x

<<

>

>>